Các bước giải quyết lỗi "Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist"

Các bước giải quyết lỗi “Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist”

Sau khi nâng cấp hoặc với phiên bản Plesk mới được cài đặt, bạn có thể thấy mình không thể đặt mật khẩu cho người dùng cơ sở dữ liệu mới. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này hoặc không thể thực hiện bất kỳ loại hoạt động nào với người dùng cơ sở dữ liệu, hãy kiểm tra nhật ký lỗi MySQL. Nếu nhật ký hiển thị:

[ERROR] Can’t open and lock privilege tables: Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist

thì việc tham khảo các bước này sẽ giải quyết được sự cố:

  1. Đầu tiên, đăng nhập vào MySQL với đặc quyền quản trị viên#mysql -uadmin -p`cat / etc / psa / .psa.shadow` -h localhost
  2. Đi vào MySQL database:

mysql> use mysql;

3. Tiếp theo bạn cần tạo một  server table:

mysql> CREATE TABLE `servers` (
`Server_name` char(64) NOT NULL,
`Host` char(64) NOT NULL,
`Db` char(64) NOT NULL,
`Username` char(64) NOT NULL,
`Password` char(64) NOT NULL,
`Port` int(4) DEFAULT NULL,
`Socket` char(64) DEFAULT NULL,
`Wrapper` char(64) NOT NULL,
`Owner` char(64) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Server_name`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8
COMMENT=’MySQL Foreign Servers table’;

Sau khi đã tạo thành công xong. Bạn sẽ có thể vận hành cơ sở dữ liệu cần thiết ngay bây giờ.

Xem thêm: Cách tạo bản sao lưu MySQL từ dòng lệnh – Nhập tệp SQL vào MySQL