Các vấn đề về Memory trên WordPress và cách Fix?

WordPress là một CMS tuyệt vời, nhưng mọi thứ đều có giới hạn!  Trong trường hợp của WordPress, nếu bạn cài đặt quá tải với nhiều plugin và chủ đề, bạn có thể gặp phải các vấn đề như trang web chậm hoặc sự cố Memory Exhausted.

1. Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress bằng cách sử dụng tệp wp-config

– Sử dụng chương trình FTP, ví dụ như Dreamweaver hoặc FileZilla, tải xuống tệp wp-config.php của trang web của bạn.
– Các bạn thêm dòng bên dưới này lên trên cugnf.

define('WP_MEMORY_LIMIT', '96M');

– Lưu tệp và tải nó trở lại trang web của bạn.
– Kiểm tra giao diện người dùng / trong phần quản trị trang web của bạn để xem sự cố đã được giải quyết chưa. Nếu không, hãy lặp lại các bước trên nhưng thay đổi 96M thành 128M hoặc thậm chí 256M.

2. Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress bằng cách sử dụng tệp php ini

Nếu bạn có quyền truy cập vào tệp PHP.ini của mình, hãy thay đổi dòng trong PHP.ini Nếu dòng của bạn hiển thị 32M, hãy thử 64M:

memory_limit = 64M ; Maximum amount of memory a script may consume (64MB)

 

3. Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress bằng cách sử dụng tệp .htaccess

Nếu bạn không có quyền truy cập vào PHP.ini, hãy thử thêm tệp này vào tệp .htaccess:

php_value memory_limit 64M

>>> Ngoài ra nếu để tối ưu hoặc hỗ trợ về các dịch vụ liên quan đến hosting thì có thể mua sử dụng dịch vụ hosting bên mình: https://inet.vn/hosting/web-hosting