Cách để Javascript chạy một hàm liên tục khi load trang?

Khi bạn muốn một Javascript chạy liên tục trong khi đã load trang có thể sử dụng code bên dưới:

1. Demo: thay đổi màu background sau 1 giây

<script>
function random(number) {
return Math.floor(Math.random() * (number+1));
}
setInterval(() => {
//Code here
const rndCol = ‘rgb(‘ + random(255) + ‘,’ + random(255) + ‘,’ + random(255) + ‘)’;//rgb value (0-255,0-255,0-255)
document.body.style.backgroundColor = rndCol;
}, 1000);
</script>

Ứng dụng : Làm chatbox online cho web , thông báo , game .vvv

2. Demo: Trang đếm Subscribe Youtube chạy PHP

<script>
function random(number) {
return Math.floor(Math.random() * (number+1));
}
setInterval(() => {
<?php
$channel_id = “id”;
$api_key = “apikey”;
$api_response = file_get_contents(‘https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=’.$channel_id.’&fields=items/statistics/subscriberCount&key=’.$api_key);
$api_response_decoded = json_decode($api_response, true);
$rndCol = $api_response_decoded[‘items’][0][‘statistics’][‘subscriberCount’];
echo ‘document.getElementById(“test”).innerHTML= ‘.$rndCol.’;’;
?>

}, 1000);
</script>
<div id=”test”>Sub: </div>

Trong đó:

  • $channel_id: ID kênh Youtube
  • $api_key: API key v3

Xem thêm: Cách giảm thiểu CSS, HTML và Javascript trên trang web của bạn