Cách khắc phục “Error Establishing A Database Connection” trong WordPress

“Error Establishing a Database Connection” có nghĩa là gì?

Điều này có nghĩa là vì một số lý do mà mã PHP không thể kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL của bạn để lấy thông tin cần thiết để xây dựng trang đó.

* Nguyên nhân nào gây ra lỗi này?

  1. Thông tin đăng nhập của bạn cho cơ sở dữ liệu của bạn là sai. Cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng thông tin đăng nhập riêng biệt (tên người dùng và mật khẩu). Nếu những thông tin đăng nhập đó đã được thay đổi gần đây, trang web của bạn sẽ không thể truy cập cơ sở dữ liệu với thông tin đăng nhập cũ.
  2. Cơ sở dữ liệu của bạn bị hỏng. 
  3. Máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn bị lỗi. Máy chủ của cơ sở dữ liệu của bạn có thể không hoạt động do sự cố.

2. Khắc phục sự cố “Error Establishing a Database Connection”

Truy cập hosting mở file wp-config ra và thêm dòng mã này vào dưới cùng:

 define( ‘WP_ALLOW_REPAIR’, true );

Dòng này sẽ cho phép bạn tối ưu hóa và sửa chữa cơ sở dữ liệu của mình bằng cách điều hướng đến www.yourwebsite.com/wp-admin/maint/repair.php (chỉ cần thay thế “yourwebsite.com” bằng URL của bạn)wordpress-database-repair (1)

2. Kiểm tra cài đặt đăng nhập cơ sở dữ liệu của bạn trong wp-config

Bạn vẫn có thể mở tệp wp-config và mở nó lên để kiểm tra – Bạn sẽ thấy thông tin đăng nhập cho cơ sở dữ liệu của mình, có thể ở gần đầu tệp. Nó sẽ trông giống như thế này:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );
 
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );
 
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );
 
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Như bạn có thể thấy, có bốn thông tin WordPress cần để truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn:

  1. Tên của cơ sở dữ liệu (“DB_NAME”)
  2. Tên người dùng đăng nhập (“DB_USER”)
  3. Mật khẩu đăng nhập (“DB_PASSWORD”)
  4. Máy chủ cơ sở dữ liệu (“DB_HOST”)

Nếu bất kỳ giá trị nào trong số này không chính xác, WordPress sẽ không thể kết nối với cơ sở dữ liệu.

3. Vẫn nhận được thông báo lỗi? Kiểm tra với công ty hosting của bạn

Nếu bạn đã làm theo các bước khắc phục sự cố ở trên mà trang web của bạn vẫn không hoạt động, đó có thể là sự cố từ phía máy chủ của bạn. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của công ty lưu trữ hosting web của bạn và cung cấp cho họ tất cả các chi tiết về lỗi cũng như các hành động khắc phục sự cố bạn đã thực hiện và họ có thể giúp bạn xác định nguyên nhân của lỗi.