Cách Redirection in WordPress qua plugin

Để Redirection trong wordpress có rất nhiều cách khác nhau nhưng để nhanh gọn nhất bạn nên sử dụng direct qua plugin để tiện hơn.

Redirection plugin là một trong những plugin WordPress nổi tiếng hỗ trợ phiên bản PHP 5.4 trở lên. Ngoài ra với các cài đặt chuyên nghiệp tại plugin này, bạn có thể xem xét các lỗi trang web 404 của mình và giải quyết chúng.

Để cài đặt plugin chuyển hướng, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Trước hết, đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn.
2. Ở phía bên trái, đặt con trỏ vào tùy chọn Plugins và nhấp vào Add new:

3.Trong trang xuất hiện, tìm kiếm từ Redirection và sau khi tìm thấy plugin Chuyển hướng , nhấp vào Install Now:

4. Sau khi cài đặt plugin, hãy kích hoạt nó bằng cách nhấp vào Activate:

Để sử dụng plugin Redirection, bạn phải thiết lập nó. Ở trang đầu tiên, nhấp vào nút Continue Setup:

3. Plugin chuyển hướng sử dụng API WordPress REST, vì vậy ở trang tiếp theo, mọi API REST sẽ được kiểm tra. Nhấp vào Kết thúc thiết lập Finish setup.

4. Đợi hoàn tất các bước thiết lập và nhấp vào Finish

8. Sau khi cài đặt và thiết lập, đặt con trỏ vào tùy chọn Tolls và tại menu bật lên, nhấp vào Redirection để vào trang cài đặt.

8. Sau khi cài đặt và thiết lập, đặt con trỏ vào tùy chọn Tolls và tại menu bật lên, nhấp vào Redirection để vào trang cài đặt.

Trang xuất hiện có hai phần.

Phần đầu tiên: Chuyển hướng trước.
Phần thứ hai: Phần này được sử dụng để thêm các chuyển hướng mới.

Để thêm các chuyển hướng mới, bạn phải nhập địa chỉ nguồn trong trường đầu tiên và địa chỉ đích trong trường thứ hai. Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển hướng http://monovm.com/gallery sang http://monovm.com/photo,, bạn phải điền vào các trường này như các mẫu dưới đây.

Xem thêm: Cách fix lỗi wordpress connettion timeout