Cách tạo bản sao lưu MySQL từ dòng lệnh – Nhập tệp SQL vào MySQL

Khi sử dụng MySQL, điều quan trọng là phải giữ các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn để đảm bảo bạn có thể khôi phục chúng trong trường hợp mất dữ liệu. Bằng cách sử dụng MySQL để nhập tệp SQL, bạn thậm chí có thể tạo cơ sở dữ liệu mới dựa trên dữ liệu hiện có của mình.

  1. Đầu tiên, đăng nhập vào máy chủ của bạn bằng người dùng root
  2. Bây giờ, sử dụng lệnh sau để tạo bản sao cơ sở dữ liệu MySQL của bạn bằng tiện ích mysqldump.mysqldump –u [username] –p [password] [database_name]> [dump_file] .sqlẢnh chụp màn hình dòng lệnh hiển thị tiện ích mysqldump đang được sử dụng
  3. Cuối cùng, để đảm bảo rằng lệnh được thực thi và tệp sao lưu được tạo, trên cùng một đường dẫn, hãy sử dụng lệnh:ls –lBạn sẽ thấy tệp sao lưu cơ sở dữ liệu được liệt kê ngay bây giờ.

    Ảnh chụp màn hình của dòng lệnh đánh dấu tệp sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL mới được tạo

Ngoài việc tạo bản sao lưu của toàn bộ cơ sở dữ liệu, mysqldump cũng có thể được sử dụng để tạo bản sao của một bảng cụ thể trong cơ sở dữ liệu. Để sao chép một bảng cụ thể, hãy sử dụng lệnh sau:

mysqldump –u [username] –p [password] [database] [table_name]> [dump_file] .sql

* Lưu ý: tương tự như trên, bạn sẽ cần thay “tên_bảng” bằng tên của bảng cụ thể mà bạn đang cố gắng sao chép.

2. Nhập cơ sở dữ liệu MySQL bằng tệp .sql

Sau khi tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL của bạn, tệp .sql có thể được sử dụng để khôi phục cơ sở dữ liệu đó nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với nó. Để khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn, chỉ cần sử dụng lệnh:

mysql –u [username] –p [password] [database_name] <[dump_file] .sql

Ngoài ra, tệp .sql tương tự cũng có thể được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu mới. Để nhập tệp .sql của bạn vào cơ sở dữ liệu mới, chỉ cần sử dụng lệnh sau:

mysql –u [tên người dùng] –p [mật khẩu] [new_database_name] <[dump_file] .sql

Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ thấy hai cơ sở dữ liệu giống nhau nhưng có tên khác nhau.

0/5 (0 Reviews)
Xem thêm:  Máy chủ ảo là cánh tay phải giúp Doanh nghiệp phát triển Website