Cách thay đổi hoặc loại bỏ ‘Howdy Admin’ trong WordPress

Xin chào, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hoặc xóa lời chào ‘Howdy’ hiển thị trên thanh quản trị WordPress? Dưới đây là hình ảnh ví dụ cho các bạn thấy?

a

1. Xóa ‘Howdy Admin’ bằng Plugin

Trước tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Admin Trim Interface . Plugin Admin Trim Interface cho phép bạn xóa các tính năng bạn không cần khỏi khu vực quản trị WordPress, bao gồm cả lời chào ‘Howdy’. Sau khi xóa nó, bạn sẽ chỉ thấy tên người dùng mà không có lời chào.

Sau khi bạn kích hoạt plugin, hãy chuyển đến trang Appearance » Admin Trim trong bảng điều khiển WordPress.

howdyadmintriminterface

Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là nhấp vào hộp kiểm Ẩn “Howdy”, sau đó nhấp vào nút Save Changes lại:howdyhidehowdy

 

Vậy là đã xong:

howdyremoved

2. Thay đổi ‘Howdy Admin’ bằng Plugin

Đối với phương pháp thứ hai, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Admin Customizer . Admin Customizer cho phép bạn tùy chỉnh màn hình đăng nhập và khu vực quản trị WordPress của mình, bao gồm cả việc thay đổi từ ‘Howdy’ thành một thứ khác.

Sau khi bạn kích hoạt plugin, hãy chuyển đến trang Setting »AS Admin Customizer trong bảng điều khiển WordPress.

howdyasadmincustomizer

Tiếp theo, thay thế lựa chọn bạn muốn hiển thị vào – ví dụ là Welcome

howdyupdatethehowdytext

Kết quả:

howdychanged3. Thay đổi hoặc loại bỏ ‘Howdy Admin’ bằng cách sử dụng mã.

Bạn cũng có thể thay đổi hoặc xóa ‘Howdy Admin’ mà không cần sử dụng plugin bằng cách thêm đoạn mã tùy chỉnh vào tệp functions.php của chủ đề. Các bạn có thể cài plugin Code Snippets. Sau khi kích hoạt, plugin sẽ thêm một mục menu mới có nhãn Snippets vào thanh quản trị WordPress của bạn. Tiếp tục và nhấp vào nút Thêm mới để thêm đoạn mã tùy chỉnh đầu tiên của bạn vào WordPress.

howdysnippetsplugin

Sau đó, sao chép và dán đoạn mã bên dưới vào hộp mã:

add_filter( 'admin_bar_menu', 'replace_wordpress_howdy', 25 );
function replace_wordpress_howdy( $wp_admin_bar ) {
$my_account = $wp_admin_bar->get_node('my-account');
$newtext = str_replace( 'Howdy,', 'Welcome,', $my_account->title );
$wp_admin_bar->add_node( array(
'id' => 'my-account',
'title' => $newtext,
) );
}</code>

howdyaddnewsnippet

Và lưu thay đổi lại: bạn có thể nhấp vào nút ‘Lưu Thay đổi và Kích hoạt’. Bạn hoàn hoàn toàn có thể thay lời chào ở dòng code số 4 nhé.

Tham khảo dịch vụ hosting wordpress: https://inet.vn/hosting/web-hosting