Cách thêm Cột và Hiển thị số lượng Attachments trong WordPress

Cách thêm Cột và Hiển thị số lượng Attachments trong WordPress

Nhiều khi sử dụng wordpress nhất là với những bạn làm SEO mà theme hiển thị cơ bản sẽ rất ít các chỉ số để tiện theo dõi – đơn giản như dòng Attachment – chúng tương ứng với số lượng liên kết trong bài viết – mà các bạn cần theo dõi. .

Bạn chỉ cần thêm một số dòng lệnh sau đây vào  functions.php của chủ đề đang dùng:

add_filter(‘manage_posts_columns’, ‘crunchify_columns_attachments’, 1);
function crunchify_columns_attachments($crunchifyCount){
     $crunchifyCount[‘wps_post_attachments’] = __(‘Attachment(s)’);
     return $crunchifyCount;
}
add_action(‘manage_posts_custom_column’, ‘crunchify_custom_columns_attachments’,1, 2);
function crunchify_custom_columns_attachments($crunchify_col_name, $id){
if($crunchify_col_name === ‘wps_post_attachments’){
$attachments = get_children(array(‘post_parent’=>$id));
$crunchifyAttachments = count($attachments);
if($crunchifyAttachments !=0)
{
echo $crunchifyAttachments;
}
     }
}

OK chỉ đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành xong và có thể có giao diện quản trị như hình bên trên đầu bài viết mình gửi cho các bạn.