Cấu hình xác thực SPF và DKIM cho G Suite

Cấu hình xác thực SPF và DKIM cho G Suite

1. Cấu hình SPF cho G Suite

Để cấu hình xác thực SPF cho G Suite bạn cần phải vào trong phần quản trị của tên miền tạo một bản ghi TXT với nội dung như sau:

v=spf1 include:_spf.google.com ~all

2. Cấu hình DKIM cho G Suite

Để cấu hình xác thực DKIM bạn cần phải trải qua 3 bước để thực hiện xác thực:

* Tạo mã DKIM

a. Đăng nhập vào trang quản trị của G Suite (VD: http://www.google.com/a/cpanel/tenmien.net)

b. Đến phần “Advanced tools” , Kéo xuống tới phần “Authenticate email” và click vào “Set up email authentication (DKIM)”. Khi click vào hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ mới.

c. Tên miền của bạn sẽ được hiện ra. Click vào “Generate new record”. Để các thông số mặc định cho “google”. Chọn “Generate”.

d. Giữ nguyên cửa sổ đó và tiếp tục mở một cửa sổ mới.

* Cấu hình mã DKIM

a. Đăng nhập vào trang quản trị tên miền của bạn.

b. Tạo một bảng ghi TXT với nội dung sau:

google._domainkey

Nếu trong trang quản trị tên miền yêu cầu cấu hình tên bảng ghi đầy đủ thì nội dung bảng ghi sẽ là: google._domainkey.yourdomain.com.

c. Giá trị của bảng ghi đã được tạo ở bước 01 và thường sẽ có nội dung rất dài, bên dưới là 1 ví dụ:

v=DKIM1; k=rsa; t=y; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCG5in7gQIDAQAB

Để cho tiện việc cấu hình, bạn có thể copy nội dung bảng ghi ở trong trang quản trị G Suite. Lưu lại, tuy nhiên ở một số trang quản trị tên miền, sau khi tạo xong, bạn cần phải update records thì cấu hình đó mới được lưu. Bạn nên chú ý tới phần này.

3. Bắt đầu xác thực, để tạo bản mã DKIM ta làm theo cách sau:

a. Theo quy trình thì Google sẽ mất tối đa 24h để xác thực.

b. Đăng nhập vào trang quản trị của G Suite (VD: http://www.google.com/a/cpanel/tenmien.net). Chọn Apps/Ứng dụng –> Gmail –>

c. Kéo xuống tới phần “Authenticate email” và click vào “Set up email authentication (DKIM)”. Khi click vào hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ mới.

d. Chọn “Start authentication”.

4. Kiểm tra việc xác thực SPF và DKIM

Gởi một email theo tên miền từ tài khoản G Suite của bạn đến email check–auth@verifier.port25.com nếu SPF và DKIM của bạn đã được xác thực thì sau khoản vài phút bạn sẽ nhận được một email phản hồi thông báo bạn đã Pass trong việc xác thực SPF và DKIM.

Hoặc có thể check việc cấu hình SPF tại: https://mxtoolbox.com/spf.aspx. Sau khi check nếu trang web trả về:

v=spf1 include:_spf.google.com ~all  thì SPF records của bạn đã được cấu hình đúng cho G Suite. (nguồn pupam.com)