powerpoint-2003

Giáo trình hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003

Làm việc với PowerPoint là làm việc với các tệp trình diễn. Mỗi tệp trình diễn gồm các bản trình diễn (Slide) được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Các bản trình diễn này chứa nội dung thông tin bạn trình bày. Có thể phân tích cấu trúc của một tệp trình diễn theo các bản trình diễn (slide) như sau:

Trả lời