redis-cache-cho-sentora

Hướng dẫn cài đặt Redis trên VPS sử dụng Directadmin

Bước 1: Cài đặt Redis

Truy cập ssh và chạy lệnh sau:

  • yum update
  • yum install redis
  • systemctl start redis
  • systemctl enable redis

Nếu bạn gặp lỗi no package redis available thì bạn chạy lệnh bên dưới trước rồi chạy các lệnh ở trên.

  • yum install epel-release

Sau khi cài đặt xong, các bạn nhớ kiểm tra lại xem Redis đã chạy hay chưa bằng lệnh sau

  • redis-cli ping

Nếu kết quả trả về là PONG thì Redis đã hoạt động bình thường.

Bước 2: Sử dụng Redis cache cho website wordpress.

Hiện nay có rất nhiều plugin hỗ trợ Redis cache, tuy nhiên plugin mình thường xuyên sử dụng đó chính là Redis Object Cache

Cũng khá là đơn giản, các bạn cài plugin xong và truy cập Settings -> Redis -> Enable Object Cache

redis-cache-wordpress-768x399

Chúc các bạn thành công.