OS-Linux-Unix-dotrungquan

Hướng dẫn kiểm tra thông tin hệ điều hành Linux/Unix

Bài viết hôm này hướng dẫn các bạn kiểm tra thông tin cơ bản hệ điều này mà bạn đang sử dụng.

  • OS Name: Tên của hệ điều hành
  • OS Version: Phiên bản HDH
  • Kernel: Nhân
  • OS Type: OS là 32 Bit hay 64 Bit

Và một số thông tin khác.

1. Kiểm tra thông tin tin từ file /etc/os-release

cat /etc/os-release

Với một số phiên bản của hệ điều hành, nếu không có file trên như Redhat bị đổi tên thành /ect/redhat-release chẳng hạn, thì có thể sử dụng command sau thay thế.

os-linux-1

cat /etc/*-release

os-linux-2

2. Sử dụng command uname

– In toàn bộ thông tin: uname -a

os-linux-3

2.2. In thông tin Kernel

uname -rad

os-linux-4

3. Kiểm tra thông tin từ file /proc/version

cat /proc/version

os-linux-5

4. Sử dụng command hostnamectl

hostnamectl

Chúc bạn thực hiện thành công!

Nguồn: https://dotrungquan.info/huong-dan-kiem-tra-thong-tin-he-dieu-hanh-linux-unix/