Hướng dẫn mở cổng Redhat / CentOS / Fedora Linux

Yêu cầu:  Sử dụng Red Hat Enterprise Linux 3/4/5 trở lên =>

1) Mở cổng 80

Mở flle / etc / sysconfig / iptables:
# vi / etc / sysconfig / iptables
Thêm quy tắc như sau:
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
Lưu và đóng tệp. Khởi động lại iptables:

# /etc/init.d/iptables restart

2) Mở cổng 110

Thêm quy tắc như sau:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 110 -j ACCEPT

3) Mở cổng 143

Thêm quy tắc như sau:
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 143 -j ACCEPT
Khởi động lại dịch vụ iptables

Nhập lệnh sau:
# service iptables restart

Xác minh rằng cổng đang mở Chạy lệnh sau:
netstat -tulpn | less

Đảm bảo iptables đang cho phép kết nối cổng 80/110/33:
iptables -L -n

Tham khảo trang iptables man để biết thêm thông tin về cách sử dụng iptables và cú pháp:

man iptables

0/5 (0 Reviews)
Xem thêm:  Google công bố nguyên tắc đánh giá chất lượng tìm kiếm của họ?