Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin dưới quyền user

1. Đăng nhập vào hệ thống:

Có thể đăng nhập vào hệ thống theo link http://ip:2222 hoặc http://domain.com:2222 ( với điều kiện domain.com đã được trỏ về IP của VPS).

2. Bảng điều khiển tổng quan:

Các thông số kĩ thuật của Hosting đang sử dụng

3. Thay đổi Password:

Sau khi đăng nhập DirectAdmin, chọn Change Password và nhập các thông tin yêu cầu

4. Quản lý tài khoản FTP:

Để quản lý các tài khoản FTP của hosting, chọn FTP Management. Để tạo mới tài khoản FTP, chọn Create FTP account, điền các thông tin yêu cầu và nhấn Create

5. Quản lý cơ sở dữ liệu( Database):

Để quản lý cơ sở dữ liệu, chọn MySQL Management

Backup Database: chọn Download tương tứng với Database muốn backup tại cột Download Backup để download database về máy.

Restore backup: Chọn Database muốn restore, nhấn Browse và chọn file backup, nhấn Upload.

Tạo Database mới: Chọn Create New Database và khai báo đầy đủ các thông số, nhấn Create.

6. Quản lý File ( File Manager):

Từ bảng menu chính, chọn File Manager

Lưu ý: Source code của website phải được upload trong thư mục public_html để website có thể hoạt động.

a. Phân quyền cho file hoặc thư mục, đánh dấu vào ô tại cột Select tương ứng với file hoặc thư mục muốn phân quyền, điền thông số và nhấn Set Permission

b. Upload file lên host: Chọn Upload files to current directory, chọn file muốn upload và nhấn Upload Files.
Lưu ý: dung lượng tối đa của 1 file upload là 10MB và có thể upload 8 file cùng lúc. Có thể sử dụng các phần mềm FTP để upload nhanh hơn, nhiều hơn và dễ dàng hơn.

7. Quản lý domain:

Từ menu chính, chọn Domain Setup

  • a,Thêm tên miền mới vào host: chọn Add Another Domain, nhập domain mới cần thêm và nhấn Create
  • b, Để suspend hay unsuspend 1 domain, bạn chọn domain domain đó và nhấn Suspend / Unsuspend
  • c, Để xóa 1 domain, chọn domain và nhấn Delete

8. Quản lý subdomain:

Từ menu chính, chọn Subdomain Management. Lưu ý: Cần tạo A record subdomain đó và trỏ về IP của server để subdomain có thể hoạt động.