Không thể gửi email bằng Outlook lỗi: (Error: 550 not local host, not a gateway)

Không thể gửi email bằng Outlook lỗi: (Error: 550 not local host, not a gateway)

“Không thể gửi tin nhắn vì một trong những người nhận đã bị máy chủ từ chối. Phản hồi của máy chủ: ‘550 not local host, not a gateway’. Sốlỗi: 0x800CCC79

  1. Mở cài đặt Outlook của bạn ( Tools ->Accounts)
  2. Chuyển đến View/Change email tài khoản email bạn đang gặp vấn đề.
  3. Kiểm tra xem Máy chủ SMTP được đặt thành mail.yourdomain.com
  4. Đi vào tab “More settings”, “Outgoing Server” và đảm bảo rằng tùy chọn “My server requires authentication” cho máy chủ gửi đi được chọn BẬT.
  5. Lưu và đóng tất cả các cửa sổ.
  6. Thử lại.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn thì vấn đề là Nhà cung cấp dịch vụ email server của bạn đang chặn cổng 25 trên máy chủ thư đi. ISP làm điều này để ngăn chặn thư rác trên mạng của họ. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ cần sử dụng máy chủ thư mà họ cung cấp cho bạn thay vì của riêng bạn. Máy chủ thư thường là smtp.yourISPname.com, tuy nhiên, nó có thể khác nhau, vì vậy vui lòng liên hệ với ISP của bạn để biết chi tiết.

Nếu bạn không muốn sử dụng máy chủ ISP của mình cho SMTP và ISP đang chặn cổng 25, bạn có thể chuyển cổng sang 587 cho thư gửi đi của mình và sử dụng mail.yourdomain.com cho tên máy chủ SMTP.