Làm thế nào để chia các file lớn thành các file nhỏ?

Có một cú pháp đơn giản dưới đây để chia nhỏ tệp lớn thành nhiều tệp có kích thước nhỏ.

Kích hoạt lệnh sau từ trình shell

$ split –bytes = 1m / path / to / large / file
/ path / to / output / file / prefix

Bạn có thể thay đổi kích thước tệp đầu ra bằng cách thay đổi -byte = 1m thành bất kỳ giá trị mong muốn nào. Bạn có thể sử dụng b, k hoặc m. b đại diện cho byte, k đại diện cho kilobyte, m đại diện cho megabyte.

Để khôi phục tệp gốc, bạn có thể sử dụng lệnh cat.

cat prefix* > NEWFILENAME.