Lấy lại mật khẩu của mysql?

Lấy lại mật khẩu của mysql?

Đã bao giờ bạn set up mysql nhưng lại quên cmn mất mật khẩu root? Sau rất nhiều lần ngu người, sau 1 thời gian google search, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của thanh niên Hoàng Văn Phương, mình đã thành công trong việc lấy lại được mật khẩu root của nó (mysql).

Mình làm trên CentOS thì chỉ sử dụng mấy lệnh đơn giản như sau:

  • Stop services mysql: /etc/rc.d/init.d/mysqld  stop

Chạy mysqld_safe: mysqld_safe –skip-grant-tables &

  • Login vào mysql: mysql -u root
  • Cài đặt password mới cho user root: use mysql; update user set password=PASSWORD(“NEW-ROOT-PASSWORD”) where User=’root’;
  • Reload lại các quyền của user: flush privileges;
  • Start lại services mysql: /etc/rc.d/init.d/mysqld start
  • Quit khỏi mysql console, đăng nhập thử: mysql -u root -p

Xong nhập password bạn vừa thay đổi vào. Nếu mà đăng nhập vào được trong mysql console thì xin chúc mừng, bạn đã thay đổi thành công!