Một số lệnh block ip server linux

Một số lệnh block ip server linux

Sử dụng vps hay server linux thì bạn cũng cần biết một số lệnh để sử dụng chúng.

1. Ban IP trong SSH:

Sử dụng cPanel đã cài CSF, do đó để BAN 1 IP có thể sử dụng lệnh

csf -d IP

2. Ban 1 dải IP trong SSH:

Tương tự như trên, có thể dùng lệnh

csf -d IP/[range]

[range] ở đây là dãy IP range. Đối với bạn thì chỉ cần lưu ý các dãy 24,16,8 là được.

– Lấy ví dụ thực tế việc block các dải IP nhé:

csf -d 210.245.80.0/24

Lệnh này sẽ block toàn bộ các IP từ 210.245.80.0 đến 210.245.80.255

csf -d 210.245.0.0/16

Lệnh này sẽ block toàn bộ các IP từ 210.245.0.0 đến 210.245.255.255

csf -d 210.0.0.0/8

Lệnh này sẽ block toàn bộ các IP có đầu 210.*.*.*

3. Kill 1 process trong SSH:

Khi em sử dụng lệnh “top” thì cột đầu tiên của lệnh top là “ID” , đây là Process ID , bạn cần kill process nào thì sử dụng lệnh:

kill -9 [PID]

Chúc bạn thành công.