code

Những đoạn mã cần thiết bạn cần biết trong WordPress?

 

1. Dọn sạch Thùng rác của bạn

Là một trang web an toàn dự phòng, WordPress sẽ giữ một bản sao của tất cả các bài đăng, trang và nhận xét mà bạn xóa; trừ khi bạn đặc biệt đi vào thư mục thùng rác của mình và xóa các mục vĩnh viễn. Thùng rác hoạt động giống như Recycle Bin trên hệ điều hành Windows.

WordPress sẽ tự động dọn rác của bạn ba mươi ngày một lần, tuy nhiên, điều này có thể được giảm bớt bằng cách thêm dòng mã sau vào tệp wp-config.php của bạn (tệp này nằm trong thư mục gốc của cài đặt WordPress của bạn):

define (‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 7);

Nếu bạn muốn tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của mình hơn nữa để không có mục không cần thiết nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể tắt hoàn toàn hệ thống thùng rác bằng cách thêm dòng mã này vào tệp wp-config.php của bạn:

define (‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 0);

2. Giảm số lượng sửa đổi bài đăng

Các hệ thống WordPress cũng có một bản dự thảo của bài viết và trang của bạn mỗi khi bạn lưu một bài viết. Tính năng này rất quan trọng đối với các blogger vì nó cho phép họ tham khảo các bản nháp trước đó và dừng mọi công việc bị mất trong trường hợp mất kết nối.

Thật không may, những bản nháp này chiếm rất nhiều chỗ trong cơ sở dữ liệu của bạn vì phiên bản mặc định của WordPress không xác định giới hạn về số lượng bản nháp được lưu. Điều này có nghĩa là một bài đăng lớn đã được lưu một trăm lần sẽ chiếm dung lượng cực lớn trong bảng cơ sở dữ liệu của bạn.Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể giảm số lượng bản sửa đổi bài đăng xuống một con số hợp lý hơn bằng cách thêm mã sau vào tệp wp-config.php của bạn:

define( ‘WP_POST_REVISIONS’,;

Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn hệ thống sửa đổi bài đăng, chỉ cần thêm mã này vào tệp wp-config.php của bạn:

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, false );

WordPress cũng tự động lưu các bài đăng và trang của bạn cứ sau 60 giây. Khoảng thời gian mà bài viết được lưu có thể được sửa đổi bằng cách thêm mã sau vào tệp wp-config.php của bạn:

define( ‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 160 ); // Seconds

3. Di chuyển thư mục nội dung WP của bạn

Thư mục wp-content chứa các chủ đề, plugin và nội dung tải lên của bạn. Một số plugin nhất định, chẳng hạn như plugin bộ nhớ đệm, cũng sử dụng thư mục wp-content để lưu trữ dữ liệu. Do đó, thư mục wp-content thường là mục tiêu của tin tặc, đặc biệt là những kẻ chèn phần mềm độc hại vào các tệp chủ đề của bạn. Bạn có thể khiến mọi người khó tìm thấy thư mục wp-content của bạn bằng cách chuyển nó sang một khu vực khác trên trang web của bạn.

Nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư mục wp-content đến một vị trí khác, bạn có thể thêm mã này vào tệp wp-config.php của mình:

define( ‘WP_CONTENT_DIR’, dirname(__FILE__) . ‘/newlocation/wp-content’ );

Nếu muốn, bạn có thể xác định vị trí mới bằng URL:

define( ‘WP_CONTENT_URL’, ‘http://www.yourwebsite.com/newlocation/wp-content’ );

WordPress cũng cho phép bạn đổi tên thư mục wp-content của mình bằng cách sử dụng:

define (‘WP_CONTENT_FOLDERNAME’, ‘newfoldername’);

4. Chuyển hướng liên kết lưu trữ tác giả đến trang giới thiệu của bạn

Liên kết lưu trữ tác giả được liệt kê trong vùng thông tin meta của một bài đăng trên blog liên kết đến một trang hiển thị tất cả các bài đăng trước đó của tác giả. Đôi khi tiểu sử cũng được hiển thị ở đầu trang này.

Nếu bạn chạy một blog tác giả, bạn không cần phải liên kết đến các kho lưu trữ của tác giả vì các bài đăng giống nhau được liên kết trong danh mục và lưu trữ hàng tháng của bạn. Một giải pháp tốt hơn là liên kết liên kết lưu trữ tác giả của bạn trực tiếp với trang giới thiệu của bạn.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề:

add_filter( 'author_link', 'my_author_link' );
  
function my_author_link() {
    return home_url( 'about' );
}

5. Chuyển hướng đến bài đăng nếu kết quả tìm kiếm trả lại một bài đăng

Bất cứ khi nào tìm kiếm được thực hiện, WordPress sẽ hiển thị danh sách tất cả các bài đăng và trang có liên quan đến từ khóa hoặc cụm từ khóa cụ thể. Sau đó, người dùng có thể nhấp vào bài báo mà họ muốn đọc.

Nếu chỉ có một kết quả, trang kết quả tìm kiếm không cần thiết. Sẽ có ý nghĩa hơn nếu chỉ cần chuyển hướng khách truy cập trực tiếp đến bài viết được đề cập.Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm hàm sau vào tệp functions.php của chủ đề:
add_action(‘template_redirect’, ‘redirect_single_post’);
function redirect_single_post() {
if (is_search()) {
global $wp_query;
if ($wp_query->post_count == 1 && $wp_query->max_num_pages == 1) {
wp_redirect( get_permalink( $wp_query->posts[‘0’]->ID ) );
exit;
}
}
}

6. Loại trừ các Trang khỏi Kết quả Tìm kiếm WordPress

Blog điển hình có hàng trăm hoặc hàng nghìn bài đăng nhưng chỉ là một vài trang. Các trang này có xu hướng là các khu vực quan trọng trên trang web của bạn như Giới thiệu và Liên hệ; và luôn được hiển thị rõ ràng trong tiêu đề hoặc thanh bên. Do đó, việc đưa các trang vào kết quả tìm kiếm ít được ưu tiên hơn vì khách truy cập sẽ không tìm kiếm chúng.

Xóa trang khỏi kết quả tìm kiếm cũng là một cách nhanh chóng để ẩn các trang riêng tư khỏi khách truy cập. Ví dụ: trang đăng ký bản tin hoặc trang tải xuống sách điện tử của bạn. Thêm mã bên dưới vào functions.php của theme của bạn sẽ đảm bảo rằng chỉ các bài đăng được hiển thị trong kết quả tìm kiếm:

function filter_search($query) {
if ($query->is_search) {
$query->set(‘post_type’, ‘post’);
}
return $query;
}
add_filter(‘pre_get_posts’, ‘filter_search’);

7. Xóa trường URL khỏi biểu mẫu nhận xét của bạn

Để xóa trường URL, tất cả những gì bạn phải làm là thêm hàm sau vào tệp functions.php của chủ đề:

function remove_comment_fields($fields) {
unset($fields[‘url’]);
return $fields;
}
add_filter(‘comment_form_default_fields’,’remove_comment_fields’);

8. Thực thi độ dài nội dung tối thiểu

Một điều khó chịu khác mà một số người bình luận làm là để lại những câu trả lời ngắn gọn, vô nghĩa. Những nhận xét như “Cảm ơn”, “Bài đăng tuyệt vời” và “Tuyệt vời”, không thêm gì vào cuộc thảo luận. Nếu bạn không muốn xóa trường URL khỏi biểu mẫu nhận xét của mình, bạn có thể muốn thực thi độ dài tối thiểu cho nhận xét của mình để các câu trả lời ngắn hai từ không được chấp nhận.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề. Đảm bảo thay đổi chuỗi $ MinimumCommentLength thành số ký tự tối thiểu mà bạn mong muốn.

add_filter( ‘preprocess_comment’, ‘minimal_comment_length’ );
function minimal_comment_length( $commentdata ) {
$minimalCommentLength = 20;
if ( strlen( trim( $commentdata[‘comment_content’] ) ) < $minimalCommentLength ){
wp_die( ‘All comments must be at least ‘ . $minimalCommentLength . ‘ characters long.’ );
}
return $commentdata;
}

Ok vậy là đã xong- chúc các bạn thành công.