Install-SSL-Certificate-on-XAMPP

Tạo xác minh SSL trên Localhost

Bước 1: Đến thư mục Apache trong thư mục Xampp
Trong cài đặt thương hay ở C:\xampp\apache

Bước 2: Tạo một thư mục “crt” trong đó.
Đây sẽ là nơi sẽ lưu trữ chứng chỉ SSL. Vì vậy chúng ta sẽ có C:\xampp\apache\crt

Bước 3: Thêm các file chứng chỉ:

Bước 4: Sửa file cert.conf và chạy make-cert.bat

Thay đổi {{DOMAIN}} thành domain của bạn muốn sử dụng xác minh ssl trên localhost, trong trường hợp này chúng tôi là site.test và lưu lại.

Nhấp chạy file make-cert.bat và nhập tên domain của mình site.test khi hiển thị lên cửa sổ yêu cầu. Và trả lời câu hỏi mà chúng tôi đã cài đặt mặc định từ file cert.conf.

Lưu ý: Tôi không biết cách thay thế văn bản trong tập lệnh .bat, nếu bạn làm thế, hãy cho tôi biết trong phần nhận xét cách thực hiện và tôi sẽ cập nhật make-cert.bat để tự động thay thế {{DOMAIN}} bằng đầu vào tên miền.

Bước 5: Cài đặt chứng chỉ trong window

Sau đó, bạn sẽ thấy thư mục site.test được tạo. Trong thư mục đó, chúng ta sẽ có server.crt và server.key. Đây là chứng chỉ SSL của chúng tôi.

Nhấp đúp chuột vào server.crt để cài đặt nó trên Windows để Windows có thể tin tưởng nó.

cert-window

Và sau đó chọn Local Machine như vị trí của bạn

install-cert

Tiếp theo chọn “Place all certificate in the following store” và chọn browse tiếp theo chọn “Trusted Root Certification Authorities.“.

install-cert-as-trusted

Chọn Next và Finish.

Và bây giờ chứng chỉ này đã được cài đặt và tin cậy trong Windows. Tiếp theo là cách sử dụng chứng chỉ này trong XAMPP.

Bước 6: Thêm site vào trong file host của Window

  1. Mở notepad với quyền administrator.
  2. Sửa file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (file này ko có đuôi)
  3. Và thêm dòng mới:
    127.0.0.1 site.test

Điều này sẽ điều hướng XAMPP khi chúng tôi truy cập http://site.test. Bạn có thể thử và nó sẽ hiển thị trang bảng điều khiển XAMPP.

Bước 7: Thêm site vào XAMPP

Chúng ta cần bật SSL cho domain khai báo trong XAMPP biết chúng ta đặt chứng chỉ SSL Cert ở đâu. Vì vậy bạn cần sửa file C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf

Và thêm đoạn code vào bên dưới: