Thiết lập cảnh báo qua Email khi ai đó đã đăng nhập vào máy chủ VPS root

Để nhận được cảnh báo nếu ai đó đăng nhập bằng quyền root vào máy chủ của bạn, bạn sẽ phải thực hiện

Một số thay đổi đối với .bashrc có sẵn trong phân vùng ‘ / root’ . Tệp này là tệp ẩn, do đó bạn phải sử dụng -a flag với ls để xem tất cả.

Các tệp ẩn.

Điền mã dưới đây vào cuối mã hiện có; –

echo ‘SSH Root Access (Your Server Name) on:’ `date` `who` | mail -s “ALERT: Root Access    from `who | cut -d”(” -f2 | cut -d”)” -f1`” your@emailaddress.com

Sau đó lưu và thoát .

OK như vậy là đã hoàn thành – sau đó khi có bất kỳ ai đăng nhập vào máy chủ VPS với quyền root bạn cũng sẽ nhận được email thông báo gửi cho bạn. Chúc các bạn thành công.