Cloudvps

Xem các quy trình đang chạy trên Cloudvps/Dedicated Server

Bước 1: Đăng nhập vào  Cloudvps/Dedicated Server của bạn thông qua SSH .Nếu bạn muốn xem tất cả các quy trình đăng nhập và quyền Root .

Bước 2: Chạy lệnh sau trong shell của bạn:

user5@example.com [~] # top -icd1

Sau đó, bạn sẽ thấy một danh sách về thời gian máy chủ hoạt động,, số lượng người dùng hiện được kết nối và mức trung bình tải (từ 1, 5 và 15 phút trước). Được liệt kê cũng sẽ là thông tin liên quan đến việc chạy Nhiệm vụ , Cpu (s) , Mem (ory) và  (Đĩa cứng). ví dụ như sau:

top – 06:56:05 up 151 days, 20:42, 2 users, load average: 0.17, 0.23, 0.24
Tasks: 47 total, 1 running, 45 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1572864k total, 1512676k used, 60188k free, 0k buffers
Swap: 2621440k total, 291720k used, 2329720k free, 1145668k cached

    PID   USER       PR   NI     VIRT     RES     SHR       S   %CPU   %MEM     TIME+     COMMAND
23607   user5       20     0   13004   1196       944       R         0.0             0.1     0:01.37     top -icd1

2. Xem các quy trình đang chạy bằng lệnh “ps”

Đăng nhập vào Cloudvps/Dedicated Server thông qua SSH. Sử dụng lệnh sau sẽ cho phép bạn xem tất cả các quy trình:

Chạy lệnh sau

user5@example.com [~] # ps

You will then see a list of running processes similar to the results below:

USER           PID   %CPU   %MEM         VSZ       RSS           TTY             STAT   START     TIME   COMMAND
root                   1         0.0             0.0     19236         516           ?                 Ss         2015           0:18     init
root                   2         0.0             0.0             0             0             ?                 S           2015           0:00   [kthreadd/9198] root                   3         0.0             0.0             0             0             ?                 S           2015           0:00   [khelper/9198] dbus             774         0.0             0.0     21436         72             ?                 Ss         2015           0:00   dbus-daemon –system
root             1013         0.0             0.2   100892     4388           ?                 Ss       06:40           0:00   sshd:   user5   [priv]